Polish version Polish version
Home | Research | People | Publications | Teaching | Gallery | Links | Contact | Login
Domka

Florian Domka, Professor Emeritus, Ph.D., D.Sc.

E-mail: domkaf@amu.edu.pl

Publications:

Florian Domka, Biodegradacja meteriałów opakowaniowych, Forum 7/2.2.4, 2008

Florian Domka, Rola metali jako mikrozanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. Towaroznawstwo-Opakowania-Logistyka, Wyd. AE, Poznań 2008, 1.121-127

N. Czaja, Florian Domka, Biodegradowalne ksenobiotyki i materiały z tworzyw sztucznych, Forum 4/2.1.2, 1-26, 2008

A. Meller, Florian Domka, Aktywność kataboliczna mikroorganizmów wyizolowanych ze środowisk naturalnych w procesie biotransformacji fosfogipsu, Przemysł Chemiczny, 86(2) (2007) 143-148

Florian Domka, B. Kwiatkowska, Biodeterioracja materiałów opakowaniowych, Wyd. AE Zeszyty naukowe nr. 3, Poznań 2007

Florian Domka, B. Kwiatkowska, M. Walenciak, Popioły lotne - mariaż ekologi i ekonomii, Ekoprofit 1/85 (2007) 40-48

L. Wachowski, Florian Domka, "Zielona chemia" w strategii zrównoważonego rozwoju, Forum, 2,1/1, 1-29, 2006

K. Melski, H. Kubera, Florian Domka, K. Cięciel, Changes of mechanical properties some biodegradible films during microwave heating, Materiały konferencyjne 9th Symposium IGWT, Kijów, Ukraina Vol. II, 1000-1004, 2006

N. Czaja, Florian Domka, The effect of microwave irradiation on biodegradability of foil made of poly(e-caprolactam) and starch, Materiały konferencyjne 9th Symposium IGWT, Kijów, Ukraina Vol. II, 1097-1101, 2006

B. Kwiatkowska, R. Cierpiszewski, Florian Domka, Wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na teksturę popiołów lotnych oraz na obecność biodostępnych metali, Ekologia i Technika, 14(2) (2006) 53-58

N. Czaja, Florian Domka, Biodegradacja foli (alkohol poliwinylowy) w podłożu zaszczepionym bakteriami denitryfikacyjnymi, Ekologia i Technika, 14(2) (2006) 53-58

B. Kwiatkowska, Florian Domka, Popioły lotne i ich zagospodarowanie, Forum 4/4.2.2 (2005) 1-21

L. Domka, Florian Domka, Rola bakterii redukujšcych siarczany w startegii zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego, Materiały XIII konferencji metodycznej, 4-6 wrzesień 2005

N. Czaja, Florian Domka, Catabolic activity of the bacteria Bacillus iicheniformis in biodegradation of poly (e-caprolactan) and foil modified with caprolactan and starch, Pol. Journ. of Envir. Stud. 14 (2005) 43-48, supl. V

B. Kwiatkowska, Florian Domka, The effect acid ram on the texture of building material, Pol. Journ. of Envir. Stud. 14 (2005) 115-119, supl. V

B. Kwiatkowska, Florian Domka, The effect of environmental factors on the building materials, Current Trends in Commodity Science 2 (2005) 748-752, AE Poznań 2005

B. Kwiatkowska, R. Cierpiszewski, Florian Domka, Physical and chemical properties of fly ashes bexposed to acidic precipitations, Current Trends in Commodity Science 2 (2005) 739-746, AE Poznań 2005

N. Czaja, Florian Domka, Catabolic activity of bacteria Bacillus iicheniformis in the process of Starch Biodegradation, Current Trends in Commodity Science 1 (2005) 499-506, AE Poznań 2005

Florian Domka, A. Korzeniowski, H. Kubera, M. Walenciak, The effect of microwave irradiation on the Starch-modified polyethylene foil, Current Trends in Commodity Science 2 (2005) 656-506, AE Poznań 2005

Krystyna Seifert, K. Szymańska, D. Wawrzak, Florian Domka, Catabolic activity of bacteria from the Bacillus and Desulfotomaculum genera in biodegradation of Starch and Starch-modified foi!, Ekologia i Technika XIII (2) (2005) 54-51

B. Brycki, Krystyna Seifert, Florian Domka, Catabolic activity of Bacillus genus bacteria in DDAO-containing media, Pol. Journ. of Envir. Stud. 14 (4) (2005) 27-31

Krystyna Seifert, Florian Domka, Inhibiting effect of surfactants and heavy metal ions on denitrification process, Pol. Journ. of Envir. Stud. 14 (1) (2005) 87-93

Florian Domka, J. Jasiczak, Chemia ogólna i analiza jakościowa, Wyd. AE, Poznań 2004

Florian Domka, Chemiczne metody analizy jakościowej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2004

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Florian Domka, A. Korzeniowski, Catabolic activity Bacillus and Desulfotomaculum ruminis bacteria in a medium containing rope-sead oil methyl esters (R-Me), Pol. Journ. of Envir. Stud. 13 (6) (2004) 729-735

K. Szymańska, Florian Domka, T. Wójtowicz, Catabolic activity of desulfotomaculum ruminis bacteria in a medium containing fluorides, Pol. Journ. of Envir. Stud. 13 (1) (2004) 97-101

Florian Domka, N. Czaja, Chemia z dodatkiem natury, Ekoprofit 4 (72) (2004) 49-55

N. Czaja, Florian Domka, Tworzywa biodegradowalne stosowane w opakowalnictwie. Materiały biodegradowalne w "odpady i opakowania", Forum 4/2.1.1 (2004) 1-9

Florian Domka, Trendy rozwojowe w opakowalnictwie towarów, Materiały biodegradowalne w "odpady i opakowania" Forum 4/2.1 (2004) 1-7

Florian Domka, Biodegradowalne odpady `plastików` w strategii zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego , Magazyn przemysłu rybnego 4 (40) (2004) 14-17

Florian Domka, Wiedza a zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego, Ekoprofit 1/2004, 1 (69) (2004) 65-66

abasinska, T. Machej, Florian Domka, J. Janas, Activity of Ru/Fe2O3 catalysts in the process of reduction with propane, Pol. Journ. of Envir. Stud. 12 (2) (2003) 157-162

abasinska, J. Stoch, Florian Domka, XPS study of Ru/Fe2O3 catalysts for the water-gas shift reaction, Pol. Journ. of Envir. Stud. 12 (4) (2003) 395-400

K. Szymańska, Florian Domka, Interaction of amino acidc with metal and sulphate reduction by Desulfotomaculum ruminis bacteria, Pol. Journ. of Envir. Stud. 12 (1) (2003) 99-104

Marek Łaniecki, M. Małecka-Grycz, Florian Domka, Water-Gas Shift Reaction over Sulfided Molybdenum Catalysts. I. Alumina, Titania and Zirconia supported Catalysts, Appl. Catal. A., 196 (2000) 293-303

L. Wachowski, Marek Łaniecki, Florian Domka, Activity of Co-Mo Catalysts Supported on Alumina Modified with La2O3, React. Kin. Catal. Letters, 67 (1999) 123-127

Jan Miciukiewicz, Marek Łaniecki, Florian Domka, Thiophene Hydrodesulfurization over Modified Alumina-Supported Molybdenum Sulfide Catalysts, Catal. Letters, 51 (1998) 65-68

Marek Łaniecki, K. Każmierczak, Florian Domka, Wytwarzanie wodoru w reakcji metanolu z parą wodną na katalizatorach zeolitowych, Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, 15-18 września 1997,Wrocław, Wyd. DWE, tom IV, str. 1671-1674, Wrocław 1998

M. Małecka-Grycz, Florian Domka, Marek Łaniecki, Hydrogen Generation in the Water-Gas Shift Reaction over Sulfided Catalysts, „Hydrogen Energy Progress XII” , Proceed. 12th World Hydrogen Energy Conference, June 21-26, 1998, Buenos Aires, Argentyna ( J.C. Bolcich and T.N. Veziroglu Eds ), Corradi Impresiones, Buenos Aires 1998, pp. 691-699

Marek Łaniecki, V. Dondur, Florian Domka, TPD-Mass Spectroscopic Study of the Acidity of -Fe2O3, Zeit. Phys. Chem. (Leipzig), 270 (1989) 785-792

Florian Domka, Marek Łaniecki, L. Domka, Jan Miciukiewicz, W. Zmierczak, I. Wolska, Powierzchnia i struktura porowata metawodorotlenków żelaza oraz produktów ich temperaturowych przemian, Zesz. Nauk. Wyższ. Szk. Pedagog. Bydgoszcz, Stud. Techn. , 11 (1985) 149-176

Marek Łaniecki, Florian Domka, An Infrared Study of the Carbon Monoxide Interactions with Catalysts Derived from Mo(CO)6/γ-Al2O3, Proceed. 5th International Symp. on Heterogeneous Catalysis, October 2-6, 1983, Varna (D. Shopov et al., Eds.), Publ. House of Bulg. Acad. Sci., 1983, pp. 63-68

Florian Domka, Marek Łaniecki, Badania nad sposobem produkcji czystego wodoru z pary wodnej, Koks, Smoła, Gaz, 27 (1982) 90-93

Florian Domka, Marek Łaniecki, Influence des conditions de synthese sur l\'activite des catalyseurs ferro-chromique dans la conversion de CO par la vapeur d\'eau, Rev. Roum. Chim., 26 (1981) 211-215

Florian Domka, Marek Łaniecki, Influence des oxydes de metaux alcalins sur la formation d\'un catalyseur ferro-chromique actif dans la conversion de monoxyde de carbone par la vapeur d\'eau, Rev. Roum. Chim., 26 (1981) 1085-1089

Florian Domka, Marek Łaniecki, Iron-Chromium Catalysts in the Conversion of Methanol with Water Vapor, React. Kinet. Catal. Letters, 8 (1978) 507-513

Florian Domka, Marek Łaniecki, Porous Structure of Iron-Chromium Catalysts for the Water-Gas Shift Reaction, Surface Technology, 7 (1978) 217-228

R. Dymitrov, Florian Domka, B. Bojanov, Marek Łaniecki, I. Wolska, Skład fazowy koncentratu miedziowo-cynkowego w świetle badań eksperymentalnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 83 (1978) 457-459

Florian Domka, Marek Łaniecki, Porous Structure of Monodispersive Iron Oxide, Surface Technology, 5 (1977) 303-313

Florian Domka, Marek Łaniecki, The Role of Cr2O3 in Catalysts for the Water-Gas Shift Reaction, Z. Anorg. Allg. Chem., 435 (1977) 273-283

Marek Łaniecki, Florian Domka, Badania nad otrzymywaniem wodoru-paliwa najbliższej przyszłości, Chemik, 3 (1976) 87-91

Florian Domka, B. Marciniec, Marek Łaniecki, Kataliczeskije swojstwa aktiwirowannoj okisii cinka połucziennoj pri wlijani magnitnowo polja, Zhur. Phis. Khim., 50 (1976) 1503-1507

Florian Domka, Marek Łaniecki, Wpływ warunków syntezy katalizatorów żelazowo-chromowych na własności fizykochemiczne i aktywność w procesie konwersji CO z parą wodną, Mater. I Środ. Symp. PAN, Poznań (1976), Wyd. UAM , str. 207-217

Florian Domka, Marek Łaniecki, Sposób wytwarzania czystego wodoru z pary wodnej w układzie Co-O-H2O oraz Mo-O-H2O, Mater. I Środ. Symp. PAN, Poznań (1976), Wyd. UAM , str. 247-252

Florian Domka, Marek Łaniecki, Wlijanie magnitnowo polja na formirowanie poristoj struktury aktiwirowannoj okisii cinka, Zhur. Phis. Khim., 53 (1979) 1528-1532

Florian Domka, Marek Łaniecki, Catalytic Activity of the Fe2O3-MgO System in the Carbon Monoxide Steam Reaction, React. Kinet. Catal. Letters, 3 (1975) 261-269

Florian Domka, Marek Łaniecki, Własności fizyczne i katalityczne temperaturowych przemian Fe(OH)3, γ-FeOOH oraz izo-orto-Fe(OH)3, Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Mat.Fiz.Chem.,(Pr) Ser. Chem.,17 (1975) 13-69


© Department of Kinetics and Catalysis | design by Kamil Górecki & Michał Ludwiczak | pictures: sxc.hu | Visitors: 001